Regulamin stołówki

REGULAMIN STOŁÓWKI I DOŻYWIANIA

  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3

IM.POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W IŁAWIE

w roku szkolnym 2017/18

 

I.                   ZASADY FUNKCJONOWANIA.

1.      Stołówka szkolna prowadzi dożywianie uczniów.

2.      Uczniowie mają prawo do korzystania z pełnych obiadów, drugich dań lub zup.

3.      Dyżur w czasie wydawania posiłków pełnią nauczyciele świetlicy.

4.      Do stołówki nie wolno wchodzić z plecakiem ani w wierzchnich okryciach.

5.      W stołówce obowiązuje kulturalne zachowanie.

6.      Za złe zachowanie w stołówce lub nie przestrzeganie regulaminu uczeń może być skreślony z listy dożywianych na okres jednego miesiąca lub do końca roku szkolnego.

7.      W czasie wydawania posiłków w stołówce mogą przebywać tylko osoby jedzące obiad          ( rodzice, ze względów sanitarnych muszą pozostać przed stołówką)

II.                ORGANIZACJA PRACY.

1.      Zupy, drugie dania i pełne obiady wydawane są wyłącznie na podstawie kartek obiadowych wydawanych na początku każdego miesiąca uczniom klas III – VII.

2.      Osoby, które w danym dniu nie posiadają kartki obiadowej będą mogły zjeść obiad              w drugiej kolejności.

3. Uczniowie korzystają ze stołówki wg następującego harmonogramu:

     -11.25-11.40 wyłącznie klasy I-III w pierwszej kolejności klasy I , które mają lekcje o godz.11.40, następnie kl. II i III, które mają lekcje

     -11.40 uczniowie klas IV -VII, którzy skończyli lekcje

     -12.25-12.40 w pierwszej kolejności  uczniowie posiadający kartki obiadowe z klas IV- VII;

    -12.40 uczniowie kl. IV- VII, którzy nie posiadają kartek a skończyli lekcje.

     -13.25-13.40  w pierwszej kolejności uczniowie klas I i uczniowie posiadający kartki; w drugiej kolejności uczniowie, którzy nie posiadają kartki.

III. WARUNKI ODPŁATNOŚCI ZA WYŻYWIENIE.

1.      Dzienna stawka żywieniowa to koszt tzw. wkładu obiadowego : zupy 0,90 zł, drugiego dania 2.10 zł, pełnego obiadu 3.00 zł.

2.      Odpłatność za wyżywienie przyjmuje kierownik świetlicy od 1 do 20 każdego miesiąca w wyznaczonych godzinach.

3.      W przypadku braku uiszczenia wpłaty za wyżywienie w wyznaczonym terminie, wydawanie posiłków będzie wstrzymane od pierwszego dnia następnego miesiąca do momentu uregulowania należności.

4.      W razie nieobecności dziecka w szkole obiad może zostać odebrany ze stołówki                  w godz. od 11.40-13.40 bądź odwołany osobiście lub telefonicznie (89 648 50 71) danego dnia  do godz. 9.00 lub na dzień przed planowaną nieobecnością. Wówczas kwota za posiłek będzie odliczona w następnym miesiącu.

5.      Uczeń  zapisuje się na dożywianie  na cały rok szkolny. Rezygnację z dożywiania należy niezwłocznie zgłaszać do kierownika świetlicy. W przypadku braku zgłoszenia rezygnacji z obiadów uczeń ponosi koszty płatności do dnia, w którym nastąpiło zgłoszenie.

6.      Zapis dziecka  na posiłki powinien być potwierdzony podpisem rodzica potwierdzającym  zapoznanie się z powyższym regulaminem i deklaracją jego przestrzegania.