Regulamin świetlicy

Regulamin Świetlicy Szkolnej

  Szkoły Podstawowej Nr 3

Z Oddziałami Integracyjnymi

im. Polskich Olimpijczyków w Iławie

w roku szkolnym 2017/18

 

1. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są :

- uczniowie klas I-III, którzy są dziećmi rodziców pracujących

- uczniowie klas IV- VI dojeżdżający do szkoły spoza terenu Iławy, którzy są dziećmi rodziców pracujących 

 2. Przyjęcie ucznia do świetlicy poprzedzają następujące czynności:

a) złożenie pisemnego wniosku przez rodzica (opiekuna prawnego) o przyjęcie dziecka do świetlicy.

b) przedłożenie zaświadczenia o zatrudnieniu z zakładu pracy.

c) zatwierdzenie przyjęcia dziecka do świetlicy przez komisję złożoną z dyrektora lub wicedyrektora szkoły oraz kierownika i wychowawcy świetlicy. 

3. Grupa świetlicowa liczy 20-25 uczniów – opiekuje się nią jeden wychowawca. 

4. Świetlica szkolna realizuje swoje zadania wg rocznego planu

opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego.

 5. Świetlica szkolna jest czynna od 6.30 – 17.00 od poniedziałku do piątku,

 w dniach, kiedy odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkole. 

6. W przypadku pozostania dziecka w świetlicy po godzinach pracy wychowawca telefonicznie kontaktuje się z rodzicami dziecka 

 - w przypadku braku kontaktu z rodziną lub opiekunami dziecka powiadamia Dyrektora Szkoły, że zostaje dłużej w pracy opiekując się dzieckiem

- w sytuacji braku kontaktu z rodzicami,  kiedy dziecko w dalszym ciągu pozostaje w świetlicy po upływie 45 minut nauczyciel świetlicy za zgodą dyrekcji może powiadomić najbliższą jednostkę Policji o zaistniałej sytuacji. 

7. W świetlicy nie mogą przebywać:

- uczniowie klas 4-6

- uczniowie nie zapisani na świetlicę szkolną

- uczniowie, którzy mają zwolnienie z zajęć ruchowych lub wychowania fizycznego 

8. Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej określa Statut Szkoły i  Zasady zachowania ucznia w Świetlicy.