Świetlica

 

W świetlicy realizowane jest motto:

"Zabawa jest nauką, nauka jest zabawą.

Im więcej zabawy, tym więcej nauki"

(Glenn Doman). 

GODZINY PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

7:00 do 16:00 

Kadra

Kierownik świetlicy: mgr Maria Marciniak

Wychowawcy:

mgr Maria Marciniak

mgr Justyna Klimek

mgr Ewelina Budniewska-Treder

mgr Magdalena Pernak

mgr Karolina Kasak

mgr Joanna Roszak 

 

Do zadań świetlicy szkolnej należy:

* Zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed lub po zajęciach szkolnych

* Tworzenie optymalnych warunków rozwoju uczniów

* Zaspakajanie potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych

* Wzbogacanie potrzeb poprzez rozwijanie zainteresowań i zamiłowań

* Propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu

* Stwarzanie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku

* Dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie

 

Zajęcia świetlicowe ukierunkowane są na:

-Wyrabianie nawyków kulturowych ihigienicznych

-Wdrażanie zasad postępowania moralnego, współżycia i  współdziałania   w grupie

-Kształtowanie postaw prospołecznych

-Rozwijanie zdolności i zainteresowań

-Niwelowanie deficytów rozwojowych oraz trudności dydaktycznych /pomoc w odrabianiu prac domowych -   w zależności od potrzeby dzieci pracują indywidualnie lub grupowo.

 

 


REGULAMIN ŚWIETLICY


W świetlicy:

1. Mogę bawić się we wszystkie gry i zabawy, jeżeli nie przeszkadzam innym i nie stwarzam sytuacji niebezpiecznych.
2. Traktuję innych grzecznie, życzliwie i tolerancyjnie, bo chcę żyć wśród przyjaciół.
3. Dbam o porządek w miejscu pracy i zabawy.
4. Staram się nie psuć i nie marnować tego, co znajduje się w świetlicy, bo wiem, że stanowi to wspólną własność.
5. Zachowuję się kulturalnie nie prowokuję innych dzieci, bo nie chcę, żeby mnie tak traktowano.
6. Zawsze pytam wychowawcę o pozwolenie gdy chcę się oddalić, zarówno na terenie szkoły jak i poza nią, ze względu na moje bezpieczeństwo.
7. Pamiętam, żeby nie hałasować, ponieważ hałas źle wpływa na zdrowie moje i otoczenia.
8. W sytuacji, gdy nie mogę poradzić sobie samodzielnie, zwracam się o pomoc do wychowawców, uznając ich głos za decydujący.
9. Uczestniczę w zajęciach proponowanych przez wychowawców, ponieważ chcę umieć i wiedzieć coraz więcej.
10. Śniadania i podwieczorki jem tylko przy stoliku.
11. Za nieprzestrzeganie regulaminu i poleceń wychowawców oraz za zachowania stwarzające za grożenie dla innych dzieci, mogę zostać skreślony z listy wy chowanków świetlicy.

 

IMPREZY:

Kiermasze

Andrzejki

Mikołajki 

TWÓRCZOŚĆ

plastyczna

literacka

teatralna 

Zajęcia czytelnicze: poniedziałki, godz.10-11 (p. Magdalena Pernak)

Zajęcia muzyczno-taneczne i kulinarne: czwartki, godz. 10-11 (p. Magdalena Pernak)

 

Zasady korzystania z żywienia

Opłata za żywienie pobierana jest od korzystającego z góry

Zgłoszenia skorzystania z żywienia lub jego odpisu można dokonać codziennie, z jednodniowym wyprzedzeniem

Obiady wykupuje się na cały miesiąc, a w sporadycznych przypadkach z jednodniowym wyprzedzeniem

Sprzedaż karnetów i informacje prowadzi p. kierownik świetlicy Maria Marciniak.

Odpłatność jest prowadzona od 1 do 15 każdego miesiąca.