Historia szkoły

ROK    1966


Samorządowa  Szkoła  Podstawowa  nr3  zbudowana została ze składek
Społecznego Funduszu Budowy Szkół   „Tysiąc szkół na 1000-lecie państwa  polskiego”


1.09.1966
o godz. 10.30 w obecności uczniów, rodziców, nauczycieli odbyło się  uroczyste otwarcie roku szkolnego. Pierwszym dyrektorem szkoły został Tadeusz Górski, a jego zastępcą Ludmiła Pilch. Grono pedagogiczne liczyło 34 nauczycieli. Naukę w nowej szkole rozpoczęło 931 uczniów w 11-stu izbach lekcyjnych.

 


.


5.11.1966 nadano szkole imię Gwardii Ludowej.(1989 zrezygnowano z patrona)

1970 dyrektorem został Józef Gocyk, z-cą Ludmiła Pilch wykonano  boisko sportowe o nawierzchni piaszczystej.

1973 dyrektorem zostaje Bogdan Dudo, zastępcami kolejno  Ludmiła Pilch, Urszula Rzezińska,Krystyna Dymowska.
1975 modernizowano budynek (  przebudowano kotłownię, dobudowano świetlicę, uzyskano 4 zaplecza)

1985 stanowisko dyrektora obejmuje Zenon Sendlewski. Funkcję zastępcy dyrektora kolejno zajmowali:

 1. Krystyna Dymowska       (1984-1994),
 2. Janusz Kozłowski            (1989-1991),
 3. Barbara Wróblewska       (1991-1993),
 4. Anna Pielecka                 (1993-2001),
 5. Wiesław Darkowski         (1994-1995),
 6. Aleksandra Skubij           (1995-1995),
 7. Małgorzata Jabłońska       (1995-1998),
 8. Grażyna Stolarska          (1998-2001).
 9. Małgorzata Jóźwiak          (1996- 1997: 1999-2007),
 10. Zofia Steiner                   (2001-2009).
 11. Marianna Protasewicz        (2008-2009).
 12. Edyta Meredyk-Szczedsiak  (2009-2009).


Obecnie stanowisko zastępcy dyrektora sprawują:

 1. Jolanta Jarocka
 2. Danuta Wagner


1985 dobudowano salę plastyki i muzyki

1991 otwarto Filię szkoły  (pracowała do 1998 r.) W latach 1994-2000 trwała wieloetapowa przebudowa i modernizacja szkoły, która zmieniła jej zewnętrzny wygląd.

1994-2000 trwała wieloetapowa przebudowa i modernizacja szkoły, która zmieniła jej zewnętrzny wygląd.

 


.


1995 wyremontowano salę gimnastyczną

1996 podłączono budynek do systemu grzewczego miasta

1997 dobudowano skrzydło szkoły, uzyskano 5 sal lekcyjnych oraz nowoczesny gabinet stomatologiczny. Oddano do użytku szatnie uczniowskie. Zmodernizowano kuchnię  i stołówkę.

1.09.1998 odbyła się wojewódzka inauguracja roku szkolnego  w pobliskim Amfiteatrze im. L. Amstronga


.


1998 nadbudowano istniejący budynek.


.


Wybudowano salę widowiskowo-sportową na 1000 miejsc, którą połączono ze szkołą łącznikiem.


.


11 kwietnia 2001 roku szkoła otrzymała sztandar i nadano jej imię „Polskich Olimpijczyków


.2002 oddano do użytku nowe boisko szkolne..Szkoła jest przystosowana do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

 

Symbole i tradycje

Nasza szkoła posiada swój hymn.

Towarzyszy on uroczystościom szkolnym.

 

HYMN SZKOŁY

 

Gdy Polska świętowała tysiąc lat,

w centrum Iławy powstał szkolny gmach.

Tysiąc dziewięćset sześćdziesiąty szósty był rok

naszej iławskiej „Trójki” pierwszy krok.

Bo uczniem „Trójki” warto być,

zdobywać wiedzę, godnie żyć

z radością witać każdy dzień,

w przyszłości spełnić szkolnych marzeń sen.

Długie topole szumią nam od lat,

w ich srebrnych liściach gra historii wiatr.

W błękicie nieba lśniąca jeziora toń,

 

starych dziejów skrywa sekretną woń.

 

Autorami hymnu są  uczniowie, dziś absolwenci naszej szkoły:

słowa: Przemysław Sendlewski,  Adrian Skubij.

muzyka: Michał Kożuchowski

 

IMIĘ SZKOŁY

 

W dniu 11.04.2001r  nasza szkoła otrzymała imię

„POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW”

SZTANDAR  SZKOŁY

 

Sztandar wykonano wg projektu opracowanego przez

nauczyciela plastyki panią DANIELĘ ZIEMACKĄ

Sztandar zawsze towarzyszy szkolnym

i państwowym uroczystościom

W poczcie sztandarowym są uczniowie,

którzy osiągają najwyższe wyniki w nauce.


LOGO SZKOŁY

Logo stosowne jest na papierze firmowym szkoły.

Autorem projektu jest nauczyciel informatyki pan MAREK MATUSZEWSKI

Szkoła w obiektywie

Dyrektor szkoły
mgr Barbara Sabina Żuchowska
stanowisko dyrektora zajmuje od 1 września 2009 roku

Zastępcy dyrektora szkoły


mgr Jolanta Jarocka

mgr Danuta Wagner

 

Pielęgniarka szkolna

Maria Gawrońska

 

Galeria absolwentów

Hala sportowa

Gabinet stomatologiczny

Dyżurni szkolni

Jadalnia


Biblioteka

          

Biblioteka szkolna czynna jest codziennie w godz. 7.30 - 15.30.

Środa jest dniem wewnętrznym, w dniu tym uczniowie nie mogą wypożyczać, ani oddawać książek, jest on poświęcony pracom związanym z gromadzeniem i opracowaniem zbiorów. 

Kadrę biblioteki stanowią:

mgr bibliotekoznawstwa i informacji naukowej - Elżbieta Białobrzewska. Dodatkowe kwalifikacje: oligofrenopedagogika, logopedia szkolna, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.

mgr nauczania zintegrowanego - Julita Sieńska. Dodatkowe kwalifikacje: terapia pedagogiczna, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa oraz edukacja czytelniczo-medialna.

Biblioteka szkolna stanowi nowoczesne centrum dydaktyczne szkoły bogato wyposażone w lektury szkolne, nowości wydawnicze z literatury pięknej oraz księgozbiór popularnonaukowy. Ogółem księgozbiór biblioteki liczy 19.926 woluminów.

Biblioteka posiada również materiały audiowizualne oraz czasopisma dla dzieci i młodzieży (m.in. "Victor Junior" , " Kumpel" , "Scooby Doo" ).

        

Wypożyczalnia to nowocześnie urządzone pomieszczenie. Znajduje się w niej Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, w którym prowadzone są zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej.

   

Nowości wydawnicze, lektury szkolne oraz książki tzw. „łatwe w czytaniu” umożliwiają uczniom rozwijanie zainteresowań i zaspokajanie potrzeb czytelniczych. Atrakcyjny kącik czytelniczy nazywany „strefą ciszy i relaksu” służy odpoczynkowi oraz sprzyja cichemu czytaniu książek i czasopism podczas przerw a także w czasie wolnym od nauki.

   

Czytelnia, oprócz księgozbioru podręcznego (encyklopedie, słowniki) oraz książek popularnonaukowych z różnych dziedzin, umożliwia także uczniom dostęp do korzystania ze Szkolnej Platformy Edukacyjnej.

      

Zaplecze biblioteki służy do wykonywania prac biblioteczno – technicznych. Jest również przystosowane do prowadzenia zajęć specjalistycznych: terapii logopedycznej, terapii pedagogicznej.

Biblioteka szkolna we współpracy z nauczycielami szkoły realizuje projekty edukacyjne oraz programy MEN, których celem jest upowszechnianie czytelnictwa oraz rozwijanie kompetencji czytelniczych  wśród dzieci i młodzieży.

Biblioteka współpracuje z bibliotekami szkolnymi z terenu Iławy oraz Miejską Biblioteką Publiczną i Powiatową Biblioteką Pedagogiczną. Efektem tej współpracy są odwiedziny i zajęcia otwarte odbywające się w Dziale Dziecięcym MBP oraz konkursy organizowane we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną.

  

W bibliotece działa aktyw biblioteczny składający się z dwóch sekcji: dekoracyjno – porządkowej i łączników klasowych. Członkowie sekcji pomagają w pracach biblioteczno – technicznych, takich jak: porządkowanie i konserwacja zbiorów, wykonywanie dekoracji do gablot i tablic w wypożyczalni i czytelni, plakatów promujących czytelnictwo, pomoc w sporządzaniu wystawek książek. Łącznicy klasowi systematycznie kontrolują stan czytelnictwa w swoich klasach.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Świetlica

 

W świetlicy realizowane jest motto:

"Zabawa jest nauką, nauka jest zabawą.

Im więcej zabawy, tym więcej nauki"

(Glenn Doman). 

GODZINY PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

7:00 do 16:00 

Kadra

Kierownik świetlicy: mgr Maria Marciniak

Wychowawcy:

mgr Maria Marciniak

mgr Justyna Klimek

mgr Ewelina Budniewska-Treder

mgr Magdalena Pernak

mgr Karolina Kasak

mgr Joanna Roszak 

 

Do zadań świetlicy szkolnej należy:

* Zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed lub po zajęciach szkolnych

* Tworzenie optymalnych warunków rozwoju uczniów

* Zaspakajanie potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych

* Wzbogacanie potrzeb poprzez rozwijanie zainteresowań i zamiłowań

* Propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu

* Stwarzanie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku

* Dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie

 

Zajęcia świetlicowe ukierunkowane są na:

-Wyrabianie nawyków kulturowych ihigienicznych

-Wdrażanie zasad postępowania moralnego, współżycia i  współdziałania   w grupie

-Kształtowanie postaw prospołecznych

-Rozwijanie zdolności i zainteresowań

-Niwelowanie deficytów rozwojowych oraz trudności dydaktycznych /pomoc w odrabianiu prac domowych -   w zależności od potrzeby dzieci pracują indywidualnie lub grupowo.

 

 


REGULAMIN ŚWIETLICY


W świetlicy:

1. Mogę bawić się we wszystkie gry i zabawy, jeżeli nie przeszkadzam innym i nie stwarzam sytuacji niebezpiecznych.
2. Traktuję innych grzecznie, życzliwie i tolerancyjnie, bo chcę żyć wśród przyjaciół.
3. Dbam o porządek w miejscu pracy i zabawy.
4. Staram się nie psuć i nie marnować tego, co znajduje się w świetlicy, bo wiem, że stanowi to wspólną własność.
5. Zachowuję się kulturalnie nie prowokuję innych dzieci, bo nie chcę, żeby mnie tak traktowano.
6. Zawsze pytam wychowawcę o pozwolenie gdy chcę się oddalić, zarówno na terenie szkoły jak i poza nią, ze względu na moje bezpieczeństwo.
7. Pamiętam, żeby nie hałasować, ponieważ hałas źle wpływa na zdrowie moje i otoczenia.
8. W sytuacji, gdy nie mogę poradzić sobie samodzielnie, zwracam się o pomoc do wychowawców, uznając ich głos za decydujący.
9. Uczestniczę w zajęciach proponowanych przez wychowawców, ponieważ chcę umieć i wiedzieć coraz więcej.
10. Śniadania i podwieczorki jem tylko przy stoliku.
11. Za nieprzestrzeganie regulaminu i poleceń wychowawców oraz za zachowania stwarzające za grożenie dla innych dzieci, mogę zostać skreślony z listy wy chowanków świetlicy.

 

IMPREZY:

Kiermasze

Andrzejki

Mikołajki 

TWÓRCZOŚĆ

plastyczna

literacka

teatralna 

Zajęcia czytelnicze: poniedziałki, godz.10-11 (p. Magdalena Pernak)

Zajęcia muzyczno-taneczne i kulinarne: czwartki, godz. 10-11 (p. Magdalena Pernak)

 

Zasady korzystania z żywienia

Opłata za żywienie pobierana jest od korzystającego z góry

Zgłoszenia skorzystania z żywienia lub jego odpisu można dokonać codziennie, z jednodniowym wyprzedzeniem

Obiady wykupuje się na cały miesiąc, a w sporadycznych przypadkach z jednodniowym wyprzedzeniem

Sprzedaż karnetów i informacje prowadzi p. kierownik świetlicy Maria Marciniak.

Odpłatność jest prowadzona od 1 do 15 każdego miesiąca.

 

 

 

 

Klasy integracyjne

INTEGRACJA

„Każdy uczeń jest wartościowym członkiem społeczeństwa

i  dąży do osiągnięcia sukcesu na miarę  swoich możliwości”

Pierwsza klasa integracyjna powstała w naszej SSP 3 we wrześniu 1998 r.

Szkoła jest przygotowana pod względem likwidacji barier architektonicznych.

ˇ       Przy wejściu głównym znajduje się podjazd, umożliwiający osobom niepełnosprawnym wejście do placówki. Wyjścia z budynku od strony boiska także spełniają tę funkcję.

ˇ       W budynku znajduje się winda osobowa. Na stałe korzystają z niej rodzice dzieci niepełnosprawnych oraz uczniowie klas integracyjnych.

ˇ       Na każdym poziomie budynku znajdują się toalety, przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

ˇ       Na wszystkich korytarzach umieszczono drewniane ławeczki , z których mogą korzystać także dzieci zdrowe.

ˇ       Sale lekcyjne posiadają dodatkowe zaplecze.

Szkoła z klasami integracyjnymi pozwala nauczyć się szacunku dla innych dzieci.

Klasa integracyjna jest miejscem, gdzie uczy się tolerancji, otwartości, szacunku dla drugiego człowieka, gdzie każdy uczeń odnosi sukcesy na miarę swoich możliwości i ma prawo popełniać błędy. Uczniowie niepełnosprawni siedzą przy stoliku z uczniami zdrowymi. W każdej sali znajduje się miejsce relaksacyjne, gdzie odbywają się psychozabawy, psychodramy, a także indywidualne spotkania nauczyciela z uczniem.

Celem klasy integracyjnej jest diagnoza potrzeb każdego dziecka, integracja dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych, kształcenie umiejętności współżycia w grupie dzieci o różnych potrzebach. Dzieci „sprawne inaczej” mają szansę na codzienny kontakt z rówieśnikami oraz współdziałanie w społeczności szkolnej i klasowej. Pobudza to ich wiarę we własne możliwości i motywuje do przezwyciężania trudności. Pozostałym dzieciom integracja daje szansę niesienia pomocy słabszym, uczy wrażliwości i otwartości na drugiego człowieka i jego potrzeby.

Klasa integracyjna realizuje taki sam program jak pozostałe. Uczęszcza do niej 20 uczniów, w tym 3-5 dzieci, które posiadają orzeczenia kwalifikacyjne do kształcenia w klasie integracyjnej. Podczas zajęć z uczniami, obecnych jest 2 nauczycieli - nauczyciel prowadzący i nauczyciel wspierający. Posiadają oni specjalistyczne przygotowanie do pracy z uczniami o specjalnych wymaganiach edukacyjnych, a ponadto współpracują z pedagogiem szkolnym. Dzieci niepełnosprawne, oprócz uczestnictwa w zajęciach klasowych, biorą również udział w zajęciach dodatkowych na terenie szkoły ( są to zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia socjoterapeutyczne i inne).

Jaką klasę wybrać dla dziecka - zwykłą czy integracyjną?

To trudna i ważna decyzja.

Zróbmy wszystko, aby dzięki wspólnym działaniom dzieci były szczęśliwe.

Starajmy się, by świat dzieci sprawnych i niepełnosprawnych

był jeden – bezpieczny i kolorowy.